امروز : 6 مهر 1402

شکایت/رفع اخطار

ربات اتحادیه رایانه و ماشین های اداری مشهد
۱. پیامک عدد ۱ به شماره ۳۰۰۰۲۱۰۱۰۰۲۴۳۴ و کلیک بر روی لینک پیامک شده و ورود از طریق تلگرام و لمس گزینه START
۲. مراجعه به ربات تلگرام اتحادیه به آدرس
etehadiehcomputer_bot@
و انتخاب گزینه رفع اخطار
۳. ارسال پیام در تلگرام به شماره زیر
۰۹۱۵۵۱۴۱۸۸۴
۴. ارسال پیام در تلگرام به آی دی زیر
etehadiehcom@

نحوه ثبت شکایت از واحد صنفی 

در صورت شکایت از واحد صنفی ابتدا فرم ثبت شکایت  و فرم تقاضای کارشناسی  بعلاوه فاکتور ممهور به مهر واحد صنفی که از آن شکایت دارید را تکمیل نموده و با مراجعه به آدرس : دستغیب ۳۵ بین بیستون ۱ و ۳ پلاک ۳۴ اتحادیه رایانه و ماشین های اداری مشهد طی ساعات اداری به مسئول شکایات اتحادیه تحویل دهید

 فرم ثبت شکایت

فرم تقاضای کارشناسی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحوه رفع اخطار 

در تمامی مراحل رفع اخطار می بایست متصدی واحد صنفی به همراه کارت شناسایی معتبر در در اتحادیه حضور یابد 

رفع اخطار ماده ۲۸(جلوگیری از ارجاع به تعزیرات جهت جریمه و اماکن جهت پلمپ)

در صورت مراجعه

۱- در صورت لزوم و تمایل متقاضی به دریافت پروانه دیگر :
-تعهد نامه تشکیل پرونده و دریافت پروانه کسب
– تشکیل پرونده جدید جهت صدور پروانه کسب
۲- در صورت عدم تمایل متقاضی به دریافت پروانه جدید:
– تعهد نامه عدم تداخل صنفی
– تسویه بدهی اتحادیه(در صورت عضویت در همین اتحادیه)
– تایید کمیسیون بازرسی مبنی بر جمع آوری

در صورت عدم مراجعه یا عدم رفع تخلف

۱- ارجاع به تعزیرات
۲- ارسال نامه به اتحادیه مورد نظر
۳- در صورت عدم رفع تخلف پس از ارسال نامه به اتحادیه مورد نظر ارجاع به اماکن جهت پلمپ

رفع اخطار ماده ۲۷(جهت جلوگیری از ارجاع به اماکن جهت پلمپ)

در صورت مراجعه

۱-در صورتی که واحد صنفی پروانه دیگری در این مکان ندارد و یا تمایل به دریافت پروانه کسب دوم دارد :
-تعهد نامه تشکیل پرونده و دریافت پروانه کسب
-تشکیل پرونده جدید جهت صدور پروانه کسب
۲-در صورتی که واحد صنفی پروانه کسب دیگری در همین مکان و همین کد پستی دارد و تمایل به دریافت پروانه کسب دوم ندارد :
-ارایه پروانه کسب معتبر متعلق به همین مکان و همین کد پستی یا نامه درخواست رفع اخطار از اتحادیه صادر کننده پروانه کسب همراه با گواهی شرکت در آزمون اصناف و رسید ثبت نام کد اقتصادی
– تسویه حساب بدهی اتحادیه(در صورت عضویت در همین اتحادیه )
-تعهد نامه عدم تداخل صنفی
-تایید کمیسیون بازرسی مبنی بر رفع تخلف

در صورت عدم مراجعه

۱-ارجاع به اماکن جهت پلمپ

رفع اخطار ماده ۲۷ اماکن

در صورت مراجعه

مرتبه اول
۱-در صورتی که واحد صنفی پروانه دیگری در این مکان ندارد و یا تمایل به دریافت پروانه کسب دوم دارد :
-تعهد نامه تشکیل پرونده و دریافت پروانه کسب
-تشکیل پرونده جدید جهت صدور پروانه کسب (جهت رفع اخطار اماکن انجام دو مرحله اول صدور پروانه الزامی می باشد )
۲-در صورتی که واحد صنفی پروانه کسب دیگری در همین مکان و همین کد پستی دارد و تمایل به دریافت پروانه کسب دوم ندارد :
-ارایه پروانه کسب معتبر متعلق به همین مکان و همین کد پستی یا نامه درخواست رفع اخطار از اتحادیه صادر کننده پروانه کسب همراه با گواهی شرکت در آزمون اصناف و رسید ثبت نام کد اقتصادی
– تسویه حساب بدهی اتحادیه(در صورت عضویت در همین اتحادیه )
-تعهد نامه عدم تداخل صنفی
-تایید کمیسیون بازرسی این اتحادیه مبنی بر رفع تخلف
مرتبه دوم
۱-در صورتی که واحد صنفی پروانه دیگری در این مکان ندارد و یا تمایل به دریافت پروانه کسب دوم دارد :
-انجام تمامی مراحل دریافت پروانه کسب و تا صدور پروانه کسب
۲-در صورتی که واحد صنفی پروانه دیگری با همین آدرس و همین کد پستی دارد و تمایل به دریافت پروانه کسب دوم ندارد :
-فقط و فقط ارایه پروانه کسب معتبر متعلق به همین مکان و همین کد پستی
– تسویه حساب بدهی اتحادیه(در صورت عضویت در همین اتحادیه )
-تعهد نامه عدم تداخل صنفی
-تایید کمیسیون بازرسی این اتحادیه مبنی بر رفع تخلف

در صورت عدم مراجعه

پس از پایان مهلت ابلاغ شده واحد صنفی پلمپ می شود

رفع اخطار ماده ۲۸ اماکن

در صورت مراجعه

مرتبه اول
۱-در صورتی که واحد صنفی پروانه دیگری در این مکان ندارد و یا تمایل به دریافت پروانه کسب دوم دارد :
-تعهد نامه تشکیل پرونده و دریافت پروانه کسب
-ارائه ضمانت های مالی جهت دریافت پروانه کسب
-تشکیل پرونده جدید جهت صدور پروانه کسب (جهت رفع اخطار اماکن انجام دو مرحله اول صدور پروانه الزامی می باشد )
۲-در صورتی که واحد صنفی پروانه دیگری با همین آدرس و همین کد پستی دارد و تمایل به دریافت پروانه کسب دوم ندارد :
-ارایه پروانه کسب معتبر متعلق به همین مکان و همین کد پستی یا نامه درخواست رفع اخطار از اتحادیه صادر کننده پروانه کسب همراه با گواهی شرکت در آزمون اصناف و رسید ثبت نام کد اقتصادی
– تسویه حساب بدهی اتحادیه(در صورت عضویت در همین اتحادیه )
-تعهد نامه عدم تداخل صنفی
-تایید کمیسیون بازرسی این اتحادیه مبنی بر رفع تخلف

مرتبه دوم

۱-در صورتی که واحد صنفی پروانه دیگری در این مکان ندارد و یا تمایل به دریافت پروانه کسب دوم دارد:
– فقط و فقط دریافت پروانه کسب در رسته دارای تخلف
۲-در صورتی که واحد صنفی پروانه دیگری با همین آدرس و همین کد پستی دارد و تمایل به دریافت پروانه کسب دوم ندارد :
– فقط و فقط دریافت پروانه کسب در رسته دارای تخلف

در صورت عدم مراجعه

پس از پایان مهلت ابلاغ شده واحد صنفی پلمپ می شود

فک پلمپ

مرتبه اول
۱-در صورتی که واحد صنفی پروانه دیگری در این مکان نداردو یا تمایل به دریافت پروانه کسب دوم دارد:
– تعهد نامه تشکیل پرونده و دریافت پروانه کسب
-تشکیل پرونده جدید جهت صدور پروانه کسب(جهت فک پلمپ انجام دو مرحله اول صدور پروانه کسب الزامی می باشد )
-نامه به واحد اجراییات اتاق اصناف مبنی بر فک پلمپ
۲-در صورتی که واحد صنفی پروانه دیگری با همین آدرس و همین کد پستی دارد و تمایل به دریافت پروانه کسب دوم ندارد :
-ارایه پروانه کسب معتبر متعلق به همین مکان و همین کد پستی یا نامه درخواست رفع اخطار از اتحادیه صادر کننده پروانه کسب همراه با گواهی شرکت در آزمون اصناف و رسید ثبت نام کد اقتصادی
– تسویه حساب بدهی اتحادیه(در صورت عضویت در همین اتحادیه )
-تعهد نامه عدم تداخل صنفی
-تایید کمیسیون بازرسی این اتحادیه مبنی بر رفع تخلف

مرتبه دوم

۱-در صورتی که واحد صنفی پروانه دیگری در این مکان نداردو یا تمایل به دریافت پروانه کسب دوم دارد:
-انجام تمامی مراحل دریافت پروانه کسب و تا صدور پروانه کسب واحد مذکور پلمپ خواهد بود.

۲-در صورتی که واحد صنفی پروانه دیگری با همین آدرس و همین کد پستی دارد و تمایل به دریافت پروانه کسب دوم ندارد :
-فقط و فقط دریافت پروانه کسب در رسته دارای تخلف