امروز : 7 مهر 1402

دوره آموزشی سامانه خدمات الکترونیک تامین اجتماعی و نحوه عقد قرار دادهای آن سال ۱۴۰۲

این دوره با هماهنگی و پشتیبانی شعبه ۶ تامین اجتماعی مشهد ویژه رسته کافی نت و خدمات اینترنتی برگزاری می گردد.