امروز : 7 مهر 1402

سر فصل های دوره آموزشی تامین اجتماعی ۱۴۰۲

 • بیمه شدگان
  • خدمات نام نویسی
   • استعلام اطلاعات هویتی و شماره تامین اجتماعی
   • استعلام ارتباط فعال با سازمان تامین اجتماعی
   • استعلام شماره حسابهای ثبت شده
   • اعلام شماره حساب بانکی
   • مشاهده و ثبت افراد تبعی توسط بیمه شده اصلی
   • دریافت عکس از پایگاه ثبت احوال
   • اعلام کد مجوز استعلام اشتغال به تحصیل
  • خدمات پرونده الکترونیک
   • پرونده الکترونیک من
  • خدمات سابقه
   • کلیه سوابق
   • سوابق و ریز دستمزد بعد از سال ۸۶
   • سوابق تلفیقی
   • اعلام سابقه به موسسات
   • اعتراض به سابقه دارای کسری کارکرد یا اشکال
   • اعتراض به سوابق ناموجود
   • مشاهده عناوین شغلی
   • محاسبه میانگین دستمزد دو سال آخر
  • خدمات درمانی
   • استعلام برخورداری از حمایت درمانی
   • لیست بازپرداخت هزینه های درمانی
  • حمایت های کوتاه مدت
   • استعلام استحقاق دریافت هدیه ازدواج
   • درخواست غرامت دستمزد بیماری
   • درخواست کمک هزینه بارداری
   • درخواست اروتز پروتز
   • درخواست هدیه ازدواج
   • درخواست کمک هزینه مراسم ترحیم
   • مشاهده درخواست هاي تعهدات کوتاه مدت
   • مشاهده تائیدیه های دریافتی از مراجع پزشکی
  • بازرسی های انجام شده از محل اشتغال
   • مشاهده بازرسی انجام شده توسط سازمان
   • ثبت درخواست برای افراد فاقد بازرسی
  • امور بیمه شدگان
   • محاسبه خرید خدمت سربازی
   • ثبت درخواست کمیسیون پزشکی
   • محاسبه مبلغ هدیه ازدواج
   • محاسبه مبلغ غرامت دستمزد ایام بیماری
   • محاسبه مبلغ غرامت دستمزد ایام بارداری
   • تکمیل سوابق بیمه کسری از ماه
   • پرداخت حق بیمه کسری از ماه
   • درخواست برقراری کفالت
   • درخواست ابطال کفالت
  • بازنشستگی
   • نحوه محاسبه مبلغ مستمری بازنشستگی
  • بيمه شدگان خاص/بیمه فراگیر خانواده ایرانی
   • راهنمای انعقاد قرارداد زنان خانه دار و دختران
   • انعقاد قرارداد زنان خانه دار و دختران
   • پرداخت حق بيمه زنان خانه دار و دختران
   • راهنمای انعقاد قرارداد بيمه دانشجویی
   • انعقاد قراردادبيمه دانشجویی
   • پرداخت حق بيمه دانشجویی
   • راهنمای انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد
   • انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد(خود اظهاری شغل جهت افراد خانواده)
   • پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد
   • راهنمای انعقاد قرارداد بیمه اختیاری
   • انعقاد قرارداد بیمه اختیاری
   • پرداخت حق بیمه اختیاری
   • محاسبه گروهی
   • مشاهده برگ پرداخت ها
  • خدمات سلامت الکترونیک
   • نسخ الکترونیک من
  • کارگران ساختمانی
   • پرداخت حق بیمه
 • کارفرمایان
  • خدمات کارفرمایان
   • درخواست استفاده از خدمات غیرحضوری
   • تکمیل اطلاعات کارفرمایی اشخاص حقوقی
   • تکمیل اطلاعات کارفرمایی اشخاص حقیقی
   • درخواست بخشودگی جرائم
   • کارگاه های کارفرما
   • پیمان های کارفرما
   • مشاهده فرم مبانی
   • برگ پرداخت های کارگاه
   • نامنویسی غیر حضوری بیمه شده
   • معرفی نمایندگان اشخاص حقوقی
  • واگذارندگان
   • پیمان های واگذارنده
   • درخواست صدور مفاصاحساب
  • بازرسی های کارگاهی
   • مشاهده و اعتراض به گزارشات بازرسی های کارگاهی
  • لیست حق بیمه
   • ارسال لیست حق بیمه
  • مکاتبات و ابلاغ ها
   • مشاهده مکاتبات و ابلاغ های انجام شده توسط سازمان
   • درخواست رسیدگی به بدهی قطعی موضوع ماده ۱۶ آیین نامه هیئت ها
   • مکاتبات غیرحضوری کارفرمایان با شعبه
  • مطالباتی کارگاه
   • استعلام بدهی کارگاه
   • مفاصاحساب ماده۳۸
   • مشاهده جزییات محاسبه گردش حساب بدهی
  • بازرسی دفاتر قانونی
   • تعهدنامه بازرسی دفاتر قانونی
   • پورتال کارفرمایان
  • مدیریت بدهی
   • ثبت درخواست تقسیط بدهی
   • پرداخت و پیگیری درخواست تقسیط بدهی
   • پرداخت غیرحضوری بدهی های ابلاغ شده
   • مشاهده پرداخت غیرحضوری بدهی های ابلاغ شده
   • اعتراض به بدهی
   • پیگیری وضعیت اعتراض
  • دریافت گواهی پرداخت حق بیمه ساختمانی
   • مدیریت پرداخت حق بیمه
   • مدیریت پرداخت اقساط
 • مستمری بگیران
  • راهنما
  • فیش حقوقی مستمری بگیران
   • مشاهده فیش حقوقی مستمری بگیران
   • مشاهده شماره حساب مستمری بگیران
  • حکم مستمری بگیران
   • مشاهده حکم مستمری بگیران
  • خدمات پرونده الکترونیک
   • پرونده الکترونیک من
  • درخواست گواهی
   • صدور گواهی حقوق مستمری بگیران
   • درخواست گواهی کسر اقساط
   • راهنمای ثبت درخواست گواهی کسر اقساط
  • بازنشستگی
   • نحوه محاسبه مبلغ مستمری بازنشستگی
   • برقراری مستمری بازنشستگی
   • راهنمای برقراری مستمری بازنشستگی
  • اعلام شماره حساب بانکی ویژه مستمری بگیران
  • استعلام وضعیت مستمری بگیران
  • مستمري بازماندگان
   • درخواست برقراري مستمري توسط بازماندگان
   • تعهدنامه فرزندان دختر
  • مستمری ازکارافتادگی
   • برقراری مستمری ازکارافتادگی
   • راهنمای برقراری مستمری از کارافتادگی
   • ترک کار – ازکارافتادگی
   • راهنمای ترک کار
 • تامین اجتماعی من
  • درخواست های من
  • صندوق شخصی من
  • تیکت های پشتیبانی من
  • تغییر شماره موبایل
  • ثبت تخلفات اداری