30 مهر 1398

⭐️اطلاعیه ثبت نام بیمه تکمیلی

سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی در راستای حمایت از اعضای صنف و به منظور ایجاد تسهیلات مناسب در حوزه سلامت و درمان، نسبت به انعقاد قرارداد بیمه تکمیل درمان با بیمه رازی نموده است.

11 شهریور 1398

🔺 اطلاعیه ثبت نام در انتخابات هیئت مدیره

عضومحترم اتحادیه خدمات رایانه و ماشین های اداری مشهد

17 تیر 1398

سامانه بازرسی اتحادیه رایانه و ماشین های اداری مشهد

✅ قابل توجه اعضا محترم اتحادیه رایانه و ماشین های اداری مشهد

30 مهر 1398

⭐️اطلاعیه ثبت نام بیمه تکمیلی

سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی در راستای حمایت از اعضای صنف و به منظور ایجاد تسهیلات مناسب در حوزه سلامت و درمان، نسبت به انعقاد قرارداد بیمه تکمیل درمان با بیمه رازی نموده است.

11 شهریور 1398

🔺 اطلاعیه ثبت نام در انتخابات هیئت مدیره

عضومحترم اتحادیه خدمات رایانه و ماشین های اداری مشهد

17 تیر 1398

سامانه بازرسی اتحادیه رایانه و ماشین های اداری مشهد

✅ قابل توجه اعضا محترم اتحادیه رایانه و ماشین های اداری مشهد

10 خرداد 1396

شهربازی شهرآجری( لگوسیتی)

شهربازی شهر آجری ( لگو سیتی)

30 فروردین 1396

ثبت نام موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان

ثبت نام موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان

6 آبان 1395

تسهیلات صندوق کارآفرینی امید

تسهیلات صندوق کارآفرینی امید