24 اردیبهشت 1398

کلاس آموزشی شهرستان ها

با توجه به برگزاری کلاس آموزشی ثبت اظهارنامه های مالیاتی در ایام ماه مبارک رمضان ، کلیه عزیزان شهرستانی که قبلاً دوره مذکور را در سال 1397 گذرانده اند و تمایل به حضور در دوره جدید را ندارند، می توانند با ارائه تعهدنامه کتبی و اخذ تایید از اتحادیه مربوطه شهرستان، در کلاس یاد شده شرکت نکرده و IP های خود را تمدید نمایند.

15 اردیبهشت 1398

نحوه ثبت نام اظهارنامه مالیاتی سال ۹۸ (عملکرد ۹۷) شهرستان های خراسان رضوی

نحوه ثبت نام اظهارنامه مالیاتی سال 98 (عملکرد 97) شهرستان های خراسان رضوی

10 اردیبهشت 1398

نحوه ثبت نام اظهارنامه مالیاتی سال ۹۸ (عملکرد ۹۷)

نحوه ثبت نام اظهارنامه مالیاتی سال 98 (عملکرد 97)

24 اردیبهشت 1398

کلاس آموزشی شهرستان ها

با توجه به برگزاری کلاس آموزشی ثبت اظهارنامه های مالیاتی در ایام ماه مبارک رمضان ، کلیه عزیزان شهرستانی که قبلاً دوره مذکور را در سال 1397 گذرانده اند و تمایل به حضور در دوره جدید را ندارند، می توانند با ارائه تعهدنامه کتبی و اخذ تایید از اتحادیه مربوطه شهرستان، در کلاس یاد شده شرکت نکرده و IP های خود را تمدید نمایند.

15 اردیبهشت 1398

نحوه ثبت نام اظهارنامه مالیاتی سال ۹۸ (عملکرد ۹۷) شهرستان های خراسان رضوی

نحوه ثبت نام اظهارنامه مالیاتی سال 98 (عملکرد 97) شهرستان های خراسان رضوی

10 اردیبهشت 1398

نحوه ثبت نام اظهارنامه مالیاتی سال ۹۸ (عملکرد ۹۷)

نحوه ثبت نام اظهارنامه مالیاتی سال 98 (عملکرد 97)

10 خرداد 1396

شهربازی شهرآجری( لگوسیتی)

شهربازی شهر آجری ( لگو سیتی)

30 فروردین 1396

ثبت نام موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان

ثبت نام موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان

6 آبان 1395

تسهیلات صندوق کارآفرینی امید

تسهیلات صندوق کارآفرینی امید