22 خرداد 1396

ثبت نام بیمه تکمیل درمان

به استحضار اعضاء محترم اتحادیه رایانه و ماشین های اداری مشهدمی رساند ، قرارداد بیمه درمان گروهی ویژه اعضاء با شرکت بیمه ایران نمایندگی نگین منعقد گردید.
از تمامی متقاضیان بیمه تکمیلی که در دوره قبلی سابقه ی بیمه تکمیلی در سازمان را نداشتند درخواست می شود تا تاریخ 1396/03/25 نسبت به تکمیل فرم پیش ثبت نام اقدام و مدارک تکمیل شده و مستندات لازم را به دبیرخانه ی سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی تحویل نمایید. ضمنا تمامی این افراد از تاریخ 1396/02/25 لغایت یکسال از مزایای بیمه تکمیلی با شرایط بیمه گر برخوردار خواهند بود و میتوانند جهت دریافت جبران هزینه های درمانی اقدام نمایند. همچنین برای افرادیکه در دوره قبلی دارای قرارداد بیمه تکمیلی بوده اند مشخصات کارکنان شرکت را در فایل اکسل تکمیل و به همراه آخرین لیست بیمه شرکت به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند.

21 خرداد 1396

اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم

اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم

21 خرداد 1396

درخواست همکاری با شهرداری

ثبت نام جهت همکاری شرکتهای عضو اتحادیه با شهرداری

22 خرداد 1396

ثبت نام بیمه تکمیل درمان

به استحضار اعضاء محترم اتحادیه رایانه و ماشین های اداری مشهدمی رساند ، قرارداد بیمه درمان گروهی ویژه اعضاء با شرکت بیمه ایران نمایندگی نگین منعقد گردید.
از تمامی متقاضیان بیمه تکمیلی که در دوره قبلی سابقه ی بیمه تکمیلی در سازمان را نداشتند درخواست می شود تا تاریخ 1396/03/25 نسبت به تکمیل فرم پیش ثبت نام اقدام و مدارک تکمیل شده و مستندات لازم را به دبیرخانه ی سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی تحویل نمایید. ضمنا تمامی این افراد از تاریخ 1396/02/25 لغایت یکسال از مزایای بیمه تکمیلی با شرایط بیمه گر برخوردار خواهند بود و میتوانند جهت دریافت جبران هزینه های درمانی اقدام نمایند. همچنین برای افرادیکه در دوره قبلی دارای قرارداد بیمه تکمیلی بوده اند مشخصات کارکنان شرکت را در فایل اکسل تکمیل و به همراه آخرین لیست بیمه شرکت به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند.

21 خرداد 1396

اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم

اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم

21 خرداد 1396

درخواست همکاری با شهرداری

ثبت نام جهت همکاری شرکتهای عضو اتحادیه با شهرداری

10 خرداد 1396

شهربازی شهرآجری( لگوسیتی)

شهربازی شهر آجری ( لگو سیتی)

30 فروردین 1396

ثبت نام موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان

ثبت نام موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان

6 آبان 1395

تسهیلات صندوق کارآفرینی امید

تسهیلات صندوق کارآفرینی امید