12 اسفند 1396

آئین گرامیداشت فعالین ادوار اتحادیه رایانه و ماشین های اداری و نظام صنفی رایانه ای

آئین گرامیداشت فعالین ادوار اتحادیه رایانه و ماشین های اداری و نظام صنفی رایانه ای

25 بهمن 1396

آخرین مهلت پرداخت حق عضویت اتحادیه

آخرین مهلت پرداخت حق عضویت اتحادیه

25 بهمن 1396

آخرین مهلت بخشودگی جرائم مالیاتی

طبق بخشنامه شماره 103/1/97621 /د مورخ 1396/11/07 اداره کل امور مالیاتی با موضوع تفویض اختیار کلیه اختیارات حاصل از بخشودگی تا صد در صد جرائم مالیاتی قابل بخشش کلیه مؤدیان مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده که اصل بدهی خود را تا پایان بهمن ماه 96 پرداخت نمایند، می توانند از بخشودگی تا صد درصد جرائم قابل بخشش استفاده نمایند.

12 اسفند 1396

آئین گرامیداشت فعالین ادوار اتحادیه رایانه و ماشین های اداری و نظام صنفی رایانه ای

آئین گرامیداشت فعالین ادوار اتحادیه رایانه و ماشین های اداری و نظام صنفی رایانه ای

25 بهمن 1396

آخرین مهلت پرداخت حق عضویت اتحادیه

آخرین مهلت پرداخت حق عضویت اتحادیه

25 بهمن 1396

آخرین مهلت بخشودگی جرائم مالیاتی

طبق بخشنامه شماره 103/1/97621 /د مورخ 1396/11/07 اداره کل امور مالیاتی با موضوع تفویض اختیار کلیه اختیارات حاصل از بخشودگی تا صد در صد جرائم مالیاتی قابل بخشش کلیه مؤدیان مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده که اصل بدهی خود را تا پایان بهمن ماه 96 پرداخت نمایند، می توانند از بخشودگی تا صد درصد جرائم قابل بخشش استفاده نمایند.

10 خرداد 1396

شهربازی شهرآجری( لگوسیتی)

شهربازی شهر آجری ( لگو سیتی)

30 فروردین 1396

ثبت نام موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان

ثبت نام موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان

6 آبان 1395

تسهیلات صندوق کارآفرینی امید

تسهیلات صندوق کارآفرینی امید