11 شهریور 1398

🔺 اطلاعیه ثبت نام در انتخابات هیئت مدیره

عضومحترم اتحادیه خدمات رایانه و ماشین های اداری مشهد

17 تیر 1398

سامانه بازرسی اتحادیه رایانه و ماشین های اداری مشهد

✅ قابل توجه اعضا محترم اتحادیه رایانه و ماشین های اداری مشهد

31 اردیبهشت 1398

آخرین مهلت ثبت نام متقاضیان اظهارنامه مالیاتی

⚠️قابل توجه اعضا محترم اتحادیه رایانه و ماشین های اداری مشهد

( رسته کافی نت و انجام امور اینترنتی)

مهلت پایانی ثبت نام اظهارنامه مالیاتی ۱۳۹۸ (عملکرد۹۷) فقط تا ساعت ۱۳ مورخ ۹۸/۰۳/۰۱می باشد.

✅شایان ذکر است این زمان قابل تمدید نمی باشدو سایت پس از این زمان بسته خواهد شد.


http://etehadieh.com

11 شهریور 1398

🔺 اطلاعیه ثبت نام در انتخابات هیئت مدیره

عضومحترم اتحادیه خدمات رایانه و ماشین های اداری مشهد

17 تیر 1398

سامانه بازرسی اتحادیه رایانه و ماشین های اداری مشهد

✅ قابل توجه اعضا محترم اتحادیه رایانه و ماشین های اداری مشهد

31 اردیبهشت 1398

آخرین مهلت ثبت نام متقاضیان اظهارنامه مالیاتی

⚠️قابل توجه اعضا محترم اتحادیه رایانه و ماشین های اداری مشهد

( رسته کافی نت و انجام امور اینترنتی)

مهلت پایانی ثبت نام اظهارنامه مالیاتی ۱۳۹۸ (عملکرد۹۷) فقط تا ساعت ۱۳ مورخ ۹۸/۰۳/۰۱می باشد.

✅شایان ذکر است این زمان قابل تمدید نمی باشدو سایت پس از این زمان بسته خواهد شد.


http://etehadieh.com

10 خرداد 1396

شهربازی شهرآجری( لگوسیتی)

شهربازی شهر آجری ( لگو سیتی)

30 فروردین 1396

ثبت نام موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان

ثبت نام موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان

6 آبان 1395

تسهیلات صندوق کارآفرینی امید

تسهیلات صندوق کارآفرینی امید