30 شهریور 1396

پیشگیری از خرید و فروش اموال مسروقه در روز بازارها و فضای مجازی

پیشگیری از خرید و فروش اموال مسروقه در روز بازارها و فضای مجازی

30 شهریور 1396

ممنوعیت بکارگیری اتباع افغانستانی

ممنوعیت بکارگیری اتباع افغانستانی فاقد پروانه کار

30 شهریور 1396

پیشگیری از جرایم از طریق درج آگهی تبلیغاتی

تقویت اثربخشی سازوکارهای نظارتی و پیشگیری از جرایم از طریق درج آگهی های تبلیغاتی به ویژه جرایم کلاهبرداری

30 شهریور 1396

پیشگیری از خرید و فروش اموال مسروقه در روز بازارها و فضای مجازی

پیشگیری از خرید و فروش اموال مسروقه در روز بازارها و فضای مجازی

30 شهریور 1396

ممنوعیت بکارگیری اتباع افغانستانی

ممنوعیت بکارگیری اتباع افغانستانی فاقد پروانه کار

30 شهریور 1396

پیشگیری از جرایم از طریق درج آگهی تبلیغاتی

تقویت اثربخشی سازوکارهای نظارتی و پیشگیری از جرایم از طریق درج آگهی های تبلیغاتی به ویژه جرایم کلاهبرداری

10 خرداد 1396

شهربازی شهرآجری( لگوسیتی)

شهربازی شهر آجری ( لگو سیتی)

30 فروردین 1396

ثبت نام موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان

ثبت نام موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان

6 آبان 1395

تسهیلات صندوق کارآفرینی امید

تسهیلات صندوق کارآفرینی امید