امروز : 29 تیر 1403

کمیسیون رسیدگی به شکایات

کمیسیون رسیدگی به شکایات

وظيفه کميسيون رسيدگی به شکایات، رسيدگی به شکایات خریداران و مصرف کنندگان و گزارش بازرسان و ناظران موضوع ماده ۵٢ قانون می باشد که از طریق اتحادیه به کميسيون ارجاع می گردد.

ترتيب رسيدگی در کميسيون رسيدگی به شکایات:
١-کليه اشخاص می توانند شکایت و یا گزارش خود را در مورد تخلفات صنفی، به اتحادیه مربوط اعلام نمایند. اتحادیه
موظف است موضوع را ظرف مھلت دو روز کاری رسيدگی و به کميسيون مذکور ارجاع نماید.
٢-کميسيون رسيدگی به شکایات موظف است ظرف مدت یک ھفته شکایات دریافتی را با حضور شاکی و متشاکی مورد
رسيدگی قرار داده و نظر خود را طی یک ھفته به اتحادیه برای اقدامات قانونی اعلام نماید.
٣-اتحادیه موظف است حداکثر ظرف مدت سه روز کاری شکایت دریافتی و نظر کميسيون را مورد بررسی قرار داده و در
صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاکی، با اعلام مراتب، پرونده را مختومه نماید. و در صورت احراز تخلف و یا
اعتراض شاکی، پرونده را از طریق واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف به سازمان تعزیرات حکومتی و یا ادارات تابعه آن در
شھرستان ھا برای رسيدگی ارسال نماید.

اعضا :

  • علی فرشید (رئیس)
  • محمد رضا اخوان راد ( نائب رئیس)
  • علی سپهری(دبیر)
  • محمد علی حسن پور مطلق (عضو)
  • مرتضی سعیدی نجات(عضو)