امروز : 29 تیر 1403

کمیسیون آموزش

کمیسیون آموزش

وظایف کميسيون آموزش:
١-نيازسنجی، برنامه ریزی و ھماھنگی برگزاری دوره ھای آموزشی.
٢-ھمکاری در برگزاری دوره ھای آموزشی متقاضيان صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع بند ن ماده ٣٠ قانون ) بررسی و ارائه پيشنھاد در خصوص دوره ھای آموزشی مورد نياز جھت ارتقاء دانش و مھارت اعضا.
٣-ھمکاری در برگزاری دوره ھای آموزشی تخصصی فنی (مھارت شغلی) به منظور بالا بردن ميزان اطلاعات و مھارت فنی و ارتقا کارآیی صاحبان واحدھای صنفی.
۴-انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.

اعضا کمیسیون آموزش:

  • سهیل سراوانی( رئیس)
  • عباس اسکندرزاده یزدی (نائب رئیس)
  • ابوالفضل عطار زاده (دبیر)
  • مهدی احمد زاده(عضو)
  • ناصر احمدی (عضو)