امروز : 26 فروردین 1403

کمیسیون فنی

کمیسیون فنی

 وظایف کميسيون فنی:
١-ھماھنگی برای برگزاری آزمون صلاحيت فنی از متقاضيان پروانه کسب با مجوز سازمان ھای ذی ربط (و یا در قالب تفاھم نامه یا توافقنامه با آنھا) جھت مشاغل فنی.
٢-اظھارنظر در مورد تعيين ابزار فنی و متراژ مورد نياز جھت اخذ پروانه کسب.
٣-بررسی و اظھارنظر کارشناسی در مورد پرونده ھای ارجاعی از کميسيون ھای حل اختلاف و رسيدگی به شکایات.
۴-ھمکاری با اتحادیه در جھت تشکيل بورس کالایی، روز بازارھا و مکان استقرار ميادین کالا.
۵-کارشناسی مربوط به نرخ گذاری کالا و خدمات.
۶-اظھارنظر در مورد ساعت کار اصناف و ضوابط ترافيکی برای صدور پروانه کسب.
٧-انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.

 

اعضا کمیسیون فنی:

  • حمید رحیمی (رئیس)
  • حسام الدین عزیزان حقیقی  (نائب رئیس)
  • موسی احمدی (دبیر)
  • حمید رضا مولوی زاده (عضو )