امروز : 27 خرداد 1398

کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی

کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی

وظایف کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی:

١- بازديد از مکان واحد صنفي و ارائه گزارش به اتحاديه در خصوص افراد متقاضي صدور و  تمديد پروانه کسب.
٢- ھمکاري لازم با واحدھاي بازرسي و نظارت اتاق شھرستان و يا سازمان و اداره صنعت، معدن و تجارت در راستاي اجراي طرح ھاي ويژه نظارتي و يا بازرسي ھاي خاص فصلي.
٣- شناسايي و ارائه گزارش در مورد واحدھاي فاقد پروانه کسب.
٤- انجام ساير امور ارجاعي از سوي اتحاديه.

اعضا:

  • آقای مهدی سجادی نیا (رئیس)
  • آقای محمد مهربان (نائب رئیس)
  • آقای میلاد عباس نیا (دبیر)
  • آقای مرتضی چرخ آبنوس
  • آقای سعادت عباسیان