امروز : 1 مهر 1397

کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی

کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی

وظایف کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی:

١- بازديد از مکان واحد صنفي و ارائه گزارش به اتحاديه در خصوص افراد متقاضي صدور و  تمديد پروانه کسب.
٢- ھمکاري لازم با واحدھاي بازرسي و نظارت اتاق شھرستان و يا سازمان و اداره صنعت، معدن و تجارت در راستاي اجراي طرح ھاي ويژه نظارتي و يا بازرسي ھاي خاص فصلي.
٣- شناسايي و ارائه گزارش در مورد واحدھاي فاقد پروانه کسب.
٤- انجام ساير امور ارجاعي از سوي اتحاديه.

اعضا:

  • آقای مهدی تراب پور طرقی(رئیس)
  • آقای مرتضی چرخ آبنوس(نائب رئیس)
  • آقای محمد صارم بافنده(دبیر)
  • آقای محمدرضا شهریاری ثانی
  • آقای حمیدرضا مولوی زاده یزدی