امروز : 6 مهر 1400

نصب نرخنامه مصوب اتحادیه رایانه و ماشین های اداری

قابل توجه کلیه واحدهای صنفی اتحادیه رایانه و ماشین های اداری مشهد

عدم نصب نرخنامه و برچسب قیمت مصوب منجر به جریمه تعزیرات می شود.

لطفا جهت دریافت نرخنامه با داشتن سی دی اسکن عکس و کپی پروانه کسب به همراه مبلغ ۱۰۰۰۰۰ریال وجه نقد به اتحادیه مراجعه فرمایید.