امروز : 13 فروردین 1402

کمیسیون بازرسی

کمیسیون بازرسی

وظایف کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی:

١- بازديد از مکان واحد صنفي و ارائه گزارش به اتحاديه در خصوص افراد متقاضي صدور و  تمديد پروانه کسب.
٢- ھمکاري لازم با واحدھاي بازرسي و نظارت اتاق شھرستان و يا سازمان و اداره صنعت، معدن و تجارت در راستاي اجراي طرح ھاي ويژه نظارتي و يا بازرسي ھاي خاص فصلي.
٣- شناسايي و ارائه گزارش در مورد واحدھاي فاقد پروانه کسب.
٤- انجام ساير امور ارجاعي از سوي اتحاديه.

اعضا (با کلیک بر روی نام می توانید عکس بازرس را مشاهده نمایید):

محمد مهربان (رئیس)

علی سپهری زرین( نائب رئیس)

محسن صبحی (دبیر)

حسن نواصری(بازرس افتخاری)