امروز : 26 فروردین 1403

کمیسیون بازرسی

کمیسیون بازرسی

وظایف کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی:

١- بازديد از مکان واحد صنفي و ارائه گزارش به اتحاديه در خصوص افراد متقاضي صدور و  تمديد پروانه کسب.
٢- ھمکاري لازم با واحدھاي بازرسي و نظارت اتاق شھرستان و يا سازمان و اداره صنعت، معدن و تجارت در راستاي اجراي طرح ھاي ويژه نظارتي و يا بازرسي ھاي خاص فصلي.
٣- شناسايي و ارائه گزارش در مورد واحدھاي فاقد پروانه کسب.
٤- انجام ساير امور ارجاعي از سوي اتحاديه.

اعضا کمیسیون بازرسی :

محسن صبحی (رئیس)

احمد کاووسی (نائب رئیس)

سید مهدی حسینی (دبیر)

امیر حسین سر رشته دار (عضو )

میلاد عباسنیا (عضو)