امروز : 29 تیر 1403

خدمات آموزشی

در این بخش خدمات آموزشی ویژه اعضا اتحادیه را می توانید مشاهده نمایید :

ردیف
عنوان خدمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
لینک جزییات
وضعیت دوره
۱ کارگاه آموزشی اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۴۰۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱  ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ مشاهده  پایان یافت
۲  قوانین پر کاربرد نظام صنفی بزودی  –
۳ ثبت نام دوره آموزشی سامانه تامین اجتماعی و آشنایی با قوانین و مقررات عقد قرار داد ها ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ مشاهده پایان یافت
۴ آموزش سامانه پست بزودی  –
۵ آموزش ساامانه پنل اختصاصی صدور بیمه نامه بزودی  –  –  –
۶ ثبت نام در دوره های مورد تفاهم با آموزشگاه بیان ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ مشاهده فعال
۷ ثبت نام در دوره های مورد تفاهم با مجتمع فنی تهران (شعبه مشهد ) ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ مشاهده فعال