امروز : 11 مهر 1402

مدارک گارانتی

لیست مدارک لازم جهت بررسی مجوزهای گارانتی

 1. درخواست کتبی از اتحادیه جهت بررسی
 2. فیش یا رسید واریزی به حساب اتحادیه کامپیوتر مشهد
 3. تکمیل فرم خوداظهاری
 4. لیست نیروهای فنی حاضر به همراه مدارک تحصیلی
 5. لیست بیمه پرسنل معرفی شده
 6. عکس از فضای بخش فنی به همراه اعلام متراژ فضای فنی
 7. عکس از فضای انتظار جهت ارباب رجوع به همراه اعلام متراژ
 8. معرفی نرم افزار جهت ثبت گارانتی
 9. کپی جواز کسب و اعلام سابقه کاری
 10. ارائه مدرک شورای عالی انفورماتیک
 11. ارائه مدرک تحصیلی موسس

 

 • 2