امروز : 29 تیر 1403

صفحه لینکهای کمیسیون رسیدگی به شکایات

در این قسمت تمامی موارد و لینکهای مربوط به کمیسیون رسیدگی به شکایات درج شده است :

ردیف عنوان لینک
۱ اعضا کمیسیون رسیدگی به شکایات مشاهده
۲ مکاتبه با دبیرخانه (سامانه تیکت) مشاهده
۳ سامانه گزارش عملکرد ماهانه کمیسیون رسیدگی به شکایات مشاهده
۴ سامانه اخطاریه الکترونیک مشاهده