امروز : 29 تیر 1403

درخواست عضویت به عنوان واحد صنفی برتر اتحادیه رایانه و ماشین های اداری مشهد

مزایای عضویت در واحد صنفی نمونه

۱- اعطا گواهینامه واحد صنفی برتر به صاحب پروانه کسب

۲-تخفیفات ویژه حق عضویت

۳- تخفیفات ویژه جهت شرکت در دوره های آموزشی اتحادیه

۴- معرفی واحد صنفی  به عنوان واحد صنفی برتر در رسته خود در  تمامی فضاهای تبلیغاتی اتحادیه (سایت -کانال-اینستا و ..)

۵- اولویت در معرفی واحد صنفی برتر به عموم و سازمان ها جهت همکاری با ایشان

۶-سایر موارد پیشنهادی اعضا و مورد تایید هیئت مدیره