امروز : 26 فروردین 1403

آخرین مهلت پرداخت حق عضویت اتحادیه

آخرین مهلت پرداخت حق عضویت اتحادیه

وفق ماده ۱۴ قانون نظام صنفی افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت اتحادیه ذیربط را بپردازند. در صورت عدم پرداخت حق عضویت طبق ردیف ۳ ذیل ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۸ قانون نظام صنفی با واحد صنفی برخورد خواهد شد.
خواهشمند است با توجه به اینکه در ماههای پایانی سال جاری قرار داریم، لطفا نسبت به تسویه حساب حق عضویت خود حداکثر تا تاریخ ۹۶/۱۱/۳۰اقدام نمایید.
بدیهی است مسئولیت دریافت هرگونه اخطار و سایر موارد قانونی بر عهده دارنده پروانه کسب می باشد.

شماره حساب جاری جام: ۲۰۲۳۹۰۱۴/۹۵ بانک ملت
شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۸۸۱۰۸۱۸۳۸
شبا:IR330120000000002023901495
به نام اتحادیه رایانه و ماشین های اداری مشهد