امروز : 29 تیر 1403

ممنوعیت بکارگیری اتباع افغانستانی

ممنوعیت بکارگیری اتباع افغانستانی

در زیر تصویر نامه اداره کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی در خصوص ابلاع و اطلاع رسانی مبنی بر ممنوعیت به کار گیری اتباع افغانستانی فاقد پروانه کار تقدیم می گردد. لذا مقتضی است واحدهای صنفی تحت پوشش به این مورد اهتمام ورزند.

شایان ذکر است در صورت عدم اجرای این بخشنامه توسط واحدهای صنفی، نسبت به ابطال پروانه صنفی آنها اقدام خواهد شد.