امروز : 6 خرداد 1403

*نکات مالیاتی که لازم است بدانیم*

*نکات مالیاتی که لازم است بدانیم*

?شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در جلسه ۹۹/۲/۲۰ میزان مقرر موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم را ۶۰ برابر حداقل حقوق سالیانه مصوب کرد.

?براین اساس تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م برای عملکرد ۱۳۹۸ اینگونه خواهد بود: سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را كه میزان فروش كالا و خدمات سالانه آنها حداكثر 《ده [ سی به موجب قانون بودجه ۹۸ ]  [ شصت به موجب مصوبه ۲۰/ ۲/ ۹۹ شورای عالی هماهنگی اقتصادی ] برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون [ یعنی تا ۱ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان ]》باشد، از انجام بخشی از تكالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارك موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف كند و مالیات مؤدیان مذكور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید.

?در مواردی كه مؤدی كمتر از یك سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد، مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول  می شود.