امروز : 29 تیر 1403

نرخنامه ماشین های اداری

?نرخنامه خدمات ماشین های اداری?

با عنایت به دستورالعمل نرخ گذاری گروه سوم کالاها و خدمات صنفی و با همکاری کمیسیون فنی و اعضا منتخب رسته ماشین های اداری به پیوست نرخنامه پیشنهادی خدمات ماشین های اداری تقدیم می گردد.
اعضا محترم رسته ماشین های اداری که تمایل به دریافت نرخنامه پیشنهادی را دارند، نسبت به چاپ نرخنامه و الصاق عکس در دو نسخه اقدام و ضمن مهر و امضا ذیل نرخنامه ها،نسبت به ارسال یک نسخه از آن در سایز A4 جهت ثبت در پرونده صنفی خود اقدام نمایند.
شایان ذکر است نسخه نرخنامه که در واحدصنفی نصب می گردد باید شماره ثبت دبیرخانه اتحادیه را داشته باشد.

نرخنامه ماشین های اداری