امروز : 17 بهمن 1401

برگزاری همایش سالیانه برندینگ با رویکرد رفتار مصرف کننده

همایش سالانه برندینگ تحت عنوان “برندینگ با رویکرد رفتار مصرف کننده ” طی روزهای ۲۸و۲۹ مرداد ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد.

آدرس: بلوار شهید منتظری ( بلوار تلویزیون)، نبش شهید منتظری۷، مجمتع ساپکو و قطعه سازان ، طبقه دوم، خانم بهنام پور.