امروز : 29 تیر 1403

صفحه لینکهای دبیرخانه

در این قسمت تمامی موارد و لینکهای مربوط به دبیرخانه درج شده است :

ردیف عنوان لینک
۱ اعضا دبیرخانه مشاهده
۲ سامانه گزارش روزانه خانم جعفر نژاد مشاهده
۳ سامانه گزارش روزانه خانم ابوالهادی  مشاهده
۴ ثبت درخواست و هماهنگی با ریاست (مرخصی ،اضافه کار ،ماموریت) سامانه ثبت درخواست پرسنل مشاهده
۵ سامانه تیکت مشاهده
۶ سامانه ثبت واریز بدهی حق عضویت ویزه اعضا مشاهده
۷ سامانه ثبت شکایت مشاهده
۸ سامانه اخطار الکترونیک مشاهده
۹ سامانه گزارش ماهانه واحد دبیرخانه مشاهده
۱۰ مدیریت داده ها (اخطار ها،تیکت ها و ..) مشاهده
۱۱ سامانه مینوت نامه های اداری دبیرخانه مشاهده
۱۲ سامانه گردش کار لیست اجراییات اماکن مشاهده