امروز : 6 خرداد 1403

صفحه لینکهای کمیسیون فنی

در این قسمت تمامی موارد و لینکهای مربوط به کمیسیون فنی درج شده است :

ردیف عنوان لینک
۱ اعضا کمیسیون فنی مشاهده
۲ مکاتبه با دبیرخانه (سامانه تیکت) مشاهده
۳ سامانه ارائه پیشنهادات تدوین نرخنامه مشاهده
۴ سامانه گزارش ماهانه کمیسیون فنی مشاهده