امروز : 26 فروردین 1403

آخرین مهلت بخشودگی جرائم مالیاتی

آخرین مهلت بخشودگی جرائم مالیاتی

? قابل توجه اعضا محترم اتحادیه رایانه و ماشین های اداری مشهد

طبق بخشنامه شماره ۱۰۳/۱/۹۷۶۲۱ /د مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ اداره کل امور مالیاتی با موضوع تفویض  اختیار کلیه اختیارات حاصل از بخشودگی تا صد در صد جرائم مالیاتی قابل بخشش کلیه مؤدیان مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده که اصل بدهی خود را تا پایان بهمن ماه ۹۶ پرداخت نمایند، می توانند از بخشودگی تا صد درصد جرائم قابل بخشش استفاده نمایند.