امروز : 26 فروردین 1403

درخواست اعلام تغییرقیمت کالا قبل ازانجام به کارگروه تنظیم بازار

درخواست اعلام تغییرقیمت کالا قبل ازانجام به کارگروه تنظیم بازار

نظر به اینکه بر اساس تفاهم نامه آموزشی سه جانبه فی ما بین موسسه کار و تامین اجتماعی و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی و اتاق اصناف مشهد منعقد گردید ) تصویر به پیوست ) مقرر است چند دوره آموزشی حقوق کار، شرایط کار، قرارداد کار در مهر ماه ۱۳۹۴ برگزار میگردد لذا مقتضی است تا پایان وقت اداری ۵/۶/۹۴ نسبت به معرفی افراد واجد شرایط به شرح ذیل اقدام نمایید