امروز : 29 تیر 1403

ثبت نام خادمین افتخاری حریم رضوی با نشانه جهاد خدمت در مشهد الرضا

با توجه به هماهنگی های بعمل آمده پیرامون ثبت نام خادمین افتخاری حریم رضوی با نشانه جهاد خدمت در مشهد الرضا؛ بپیوست موضوع و نحوه ثبت نام در پرتال www.mashhad.ir/khedmat  به ضمیمه ارسال می گردد.

نحوه ثبت نام